top of page
ปกรู้จักครูก้าน2.jpg
รูปภาพ1.png
หกดเหกดเหเ.png
✽ ข้อมูลส่วนตัว ✽

► ชื่อ-นามสกุล 

► ชื่อเล่น

► วัน/เดือน/ปีเกิด

► ภูมิลำเนา

► ประวัติการศึกษา

     • ระดับประถมศึกษา

     • ระดับมัธยมศึกษา

     • ระดับมหาวิทยาลัย

► สถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์สอน

► ประวัติการทำงาน

     • ปี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2561

     • ปี พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน 

: นายชนัญญู   โพธิยะ

: ครูก้าน

: อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย

:  โรงเรียน

:  โรงเรียน

:   วิชาเอกสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์    

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                    : โรงเรียน.......

 

        :  ครูพิเศษ โรงเรียนองค์การบริหาร

           ส่วนจังหวัดเชียงราย

     : ผู้ช่วยครู โรงเรียนองค์การบริหาร

       ส่วนจังหวัดเชียงราย

00:00 / 03:28
89115698_145301913395394_624791772754188
88959888_646251939471455_306270527285100
89087704_704198296999126_721628353825184
89175327_819917848509558_735464246942367
87380470_876297352823347_402662069857838
89259389_506785209981698_215411136665328
89249977_3129641180402621_91522893488534
89227928_1833927786737978_70602892737941
89275951_135704144507868_227452845849313
89259389_506785209981698_215411136665328
89355175_519304098776788_878227273227750
89477383_202239480840081_703698995238666
89307171_857634498015891_579711618203726
89292451_506958963582002_901666024306035
89355641_1142117476180309_83787277799228
logo-thai-1.png
bottom of page